Wydarzenia

PROJEKT

P O R Z Ą D K U  O B R A D

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „FLOTA” GDYNIA

Termin 2022.04.27 /środa/
Miejsce – Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej
Godzina – I termin godz. – 17.30

II termin godz. – 17.45

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad.
 2. Przyjęcie Porządku Obrad.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
 4. Wybór Komisji Zgromadzenia:
 5. komisji mandatowo- skrutacyjnej – 3 osoby.
 6. komisji uchwał i wniosków – 3 osoby.
 7. protokolantów – 2 osoby
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. /Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał./
 9. Wystąpienie Prezesa Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia. /Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z minionej kadencji 2016 – 2022/.
 10. Wystąpienie delegatów.
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 13. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.
 14. Wybór Zarządu Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.
 15. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu Klubu.
 16. Wystąpienie Prezesa Zarządu Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.
 17. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.
 18. Wybory Komisji Rewizyjnej Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.
 19. Dyskusja, wolne wnioski.
 20. Przedstawienie propozycji uchwały programowej przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 21. Przyjęcie uchwały Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Klubu.
 22. Zamknięcie obrad Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Klubu.

Zarząd Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia

 PROJEKT

REGULAMINU OBRAD

 SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW

WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „FLOTA” GDYNIA

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia obraduje w oparciu o Statut Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia uchwały Zarządu w tym przedmiocie i niniejszy Regulamin.

Przedmiotem obrad jest podsumowanie pięcioletniej działalności ustępującego Zarządu, uzyskanie absolutorium, przedstawienie i wypracowanie kierunków działań na następną kadencję oraz wybór nowych władz Klubu na kadencję w latach 2022 – 2026.

Zasady ogólne

 1. Wszystkie wybory do władz Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia

przeprowadzane są w sposób tajny.

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje delegatom na Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów WKS „Flota” Gdynia.
 2. Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów WKS „Flota” Gdynia wybiera:

– Zarząd WKS „Flota” Gdynia w liczbie 5 osób,

– Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osoby.

 1. Zgłoszenie kandydata nieobecnego na Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów WKS „Flota” Gdynia wymaga przedstawienia jego zgody na piśmie. Własnoręczność podpisu kandydata musi być potwierdzona.

1

W Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia udział biorą:

 1. z głosem decydującym:

delegaci, członków zwyczajnych.

 1. z głosem doradczym

członkowie ustępujących władz, o ile nie zostali wybrani delegatami oraz członkowie honorowi Klubu.

Delegaci stwierdzają swoją obecność w Zgromadzeniu poprzez podpisanie listy obecności i odbiór mandatu uprawniającego do głosowania.

2

1.Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

2.Uchwały Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Delegatów WKS „Flota” Gdynia zapadają zwykłą większością głosów.

3.Prawo zgłaszania wniosków, postulatów, projektów uchwał, kandydatów do Władz Klubu przysługuje delegatom z głosem decydującym.

4.Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia otwiera ustępujący Prezes Zarządu Klubu.

5.Ustępujący Prezes Zarządu Klubu proponuje kandydatów na: przewodniczącego obrad.

6.Delegaci, przewodniczącego obrad wybierają w głosowaniu jawnym, poprzez uniesienie mandatu. /głosy liczą osoby wydające delegatom mandaty/

7.Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad i przedstawia delegatom wniosek o wybór 2 protokolantów obrad, których zadaniem  jest:

 • protokołowanie przebiegu Zgromadzenia, zapisywanie delegatów do dyskusji oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego obrad.

8.Przewodniczący obrad zarządza wybory komisji Zgromadzenia.

W celu zgodnego z wymogami Statutu Klubu i sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia wybrane zostają :

 • komisja mandatowo-skrutacyjna – w składzie 3 osoby,

której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności delegatów, ważność ich mandatów, stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia jego zdolności do podejmowania uchwał, liczenie głosów w głosowaniach jawnych, przeprowadzenie głosowania tajnego, obliczenie głosów i ogłoszenie wyników,

 • komisja uchwał i wniosków – w składzie 3 osoby,

której zadaniem jest zebranie i przedstawienie delegatom Zgromadzenia wniosków i uchwał zgłoszonych na piśmie przez delegatów w trakcie obrad w formie jednolitego tekstu stanowiącego uchwałę.

9.Członkami komisji mogą być jedynie delegaci uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu z głosem decydującym.

10.Składy osobowe komisji wynikające z § 3 ust.8 delegaci przegłosowują w sposób jawny, poprzez podniesienie mandatu.

11.Komisje przed przystąpieniem do pracy dokonują spośród siebie wyboru przewodniczącego-sprawozdawcę.

12.Komisje ze swej pracy sporządzają protokół, który podpisują jej członkowie i przedkładają przewodniczącemu obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia

13.Przewodniczący obrad  przedstawia delegatom do zatwierdzenia w drodze uchwały:

 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia
 • Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia

14.Dokumenty Zgromadzenia wynikające z § 3 ust. 13 delegaci zatwierdzają w głosowaniu jawnym, poprzez uniesienie mandatu.

3

1.Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący obrad, a do jego praw i obowiązków należy:

 • dbałość o przestrzeganie porządku obrad i niniejszego regulaminu oraz powagę i właściwą atmosferę Zgromadzenia,
 • udzielanie głosu delegatom i gościom biorącym udział w obradach,
 • kontrolowanie czasu wystąpień w dyskusji,
 • odbieranie głosu osobie, która nie stosuje się do powyżej określonych zasad,
 • udzielanie głosu poza kolejnością w sprawach formalnych /dotyczących wyboru Władz Klub/
 • zarządzanie głosowań,
 • ogłaszanie przerw w obradach Zgromadzenia,
 • podpisanie protokołów i innych dokumentów Walnego Zgromadzenia.

2.W celu sprawnego przebiegu obrad i umożliwienia zabrania głosu przez większą ilość uczestników Zgromadzenia, ustala się czas wystąpień do 3 min, a w uzasadnionych sytuacjach można ten czas wydłużyć.

2.Przewodniczący zgromadzenia może też zwrócić uwagę mówcy  gdy ten w wystąpieniu odbiega od przedmiotu dyskusji,

3.Przewodniczący Sprawozdawczo- Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia rozstrzyga w innych sprawach dotyczących sposobu obradowania, a nie ujętych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

4.W razie wątpliwości, o jakich mowa w ust. 3, Przewodniczący Sprawozdawczo- Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia przed podjęciem rozstrzygnięcia, może zasięgnąć opinii prawnika.

4

 

Z przebiegu głosowania, komisja mandatowo-skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji, a karty do głosowania stanowią załączniki do protokołu. Komplet dokumentów przewodniczący komisji przedkłada przewodniczącemu obrad.

5

 Postanowienia końcowe:

Porządek Obrad Sprawozdawczo- Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia i Regulamin Obrad po zatwierdzeniu przez delegatów są obowiązującymi dokumentami przez cały czas trwania obrad Zgromadzenia.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Z przebiegu Sprawozdawczo- Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia sporządza się protokół, który podpisują protokolanci i przewodniczący obrad.

Po wyczerpaniu wszystkich spraw związanych z porządkiem obrad Sprawozdawczo- Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia zamknięcie ogłasza Przewodniczący obrad Zgromadzenia.

Zarząd Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia

Nie Wydarzenia

Powered by Events Manager

Skip to content